Wat kunnen wij voor u betekenen?


Sialtech is een internationaal opererend veldwerkbedrijf met vier vestigingen in Nederland, dat gespecialiseerd is in milieukundig, geotechnisch en archeologisch veldonderzoek. 

Nieuws

Sialtech plaatst monitoringspeilbuizen voor project Lepelaar Muiderberg


Sialtech is de afgelopen periode druk bezig geweest met diepe boringen ten behoeve van de verbreding van de A1 ter hoogte van knooppunt Muiderberg. Vo…
Lees verder...

Sialtech trots op Corporate Social Responsibility jaarverslag


Het Corporate Social Responsibility over 2014 van Sialtech B.V. is vanaf heden in te zien op onze website onder het kopje MVO. Dit is het tweede jaar …
Lees verder...

Sialtech aanwezig tijdens aardwetenschappelijke loopbaandag


Op vrijdag 13 februari was Sialtech een van de bedrijven die aanwezig was tijdens de aardwetenschappelijke loopbaandag in Amsterdam. Deze dag werd geo…
Lees verder...

Milieu

Milieu

Milieu

Bij bodemonderzoeken is het veldwerk een belangrijke schakel. Onzorgvuldig of onvolledig uitgevoerd veldwerk heeft directe gevolgen voor de kwaliteit van het eindproduct. Omdat goed veldwerk nu eenmaal heel andere eisen stelt aan de organisatie dan de verwerking van de uitkomsten ervan, kiezen steeds meer bedrijven en instellingen voor een in veldwerk gespecialiseerd bedrijf: Sialtech!

 

Sialtech speelt een belangrijke rol in de Nederlandse regelgeving op het gebied van milieukundig bodemonderzoek als lid van het VKB (Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer) en als voorzitter van de sectie metingen binnen het SIKB (het SIKB is opgezet om continu en structureel de richtlijnen van het bodembeheer in Nederland te verbeteren). Verder is Sialtech lid van de NEN-subcommissie Veldwerk.

 

Diensten

 • monstername grond
 • monstername oppervlaktewater
 • monstername waterbodem
 • monstername grondwater
 • monstername bodemlucht
 • Sorbi Sense
 • partijbemonsteringen
 • milieukundige begeleiding
 • asbestonderzoek grond
 • XRF-metingen
 • MIP-metingen

 

Zie onder ’Projecten’ een aantal van de door ons uitgevoerde werken.

Geotechniek

Geotechniek

Geotechniek

Sialtech beschikt over geavanceerde apparatuur en ervaren personeel om geotechnisch bodemonderzoek uit te voeren. Het type uitrusting dat wordt ingezet voor het grondonderzoek is afhankelijk van de begaanbaarheid en toegankelijkheid van het terrein. Wij voeren zowel op land als op water sonderingen en boringen uit.

 

Diensten

 • monstername waterbodem
 • statische diepsonderingen 10t/20t
 • pressiometerproeven
 • monstername grond

 

Zie onder ’Projecten’ een aantal van de door ons uitgevoerde werken.

Archeologie

Archeologie

Archeologie

Sialtech biedt de volgende archeologische diensten aan:

 • Combinatie milieu- en archeologisch veldonderzoek met zowel milieutechnische als archeologische boorprofielbeschrijvingen*
 • Archeologisch prospectie veldonderzoek (IVO-O). Dit betreft geen complete rapportage, maar wij kunnen u wel voorzien van een (uitgebreide) veldwerkrapportage, waarin de geologische, bodemkundige en sedimentologische eigenschappen beschreven worden conform de NEN 5104 en de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB)*
 • Rapportage paleogeografie, landschapsinterpretatie en eventuele (geo)morfologische kenmerken van het plangebied en de relatie tot een archeologische verwachting*
 • Geologisch onderzoek, voornamelijk beschrijvingen van soft-sediment conform NEN 5104 
 • Ondersteuning op het gebied van geologische profielopnames, boorwerk, boorbeschrijvingen en landschapsinterpretaties
 • Inmeten van boorpunten met een GPS-systeem (Sokkia) en het inmeten van archeologische sporen met een (Sokkia) RTS in een proefsleuf of locatie met opgravingen
 • Assistentie bij geofysisch archeologisch onderzoek, voornamelijk weerstandsmetingen

 

*) Voorwaarde is een door een KNA Archeoloog opgesteld Plan van Aanpak (PvA).

 

Sialtech voert archeologische boringen uit met behulp van de volgende boortechnieken:

 • handboor
 • volle avegaar
 • Sonic met aqualock sampler van 70 mm
 • Geoprobe inclusief liner
 • kernboring met core-barrel

 

Met de Sonic, Geoprobe en kernboor wordt een vrijwel ongestoord grondmonster verkregen.

 

Diensten

 • monstername grond

 

Zie onder ’Projecten’ een aantal van de door ons uitgevoerde werken.

Geohydrologie

Geohydrologie

Geohydrologie

Geohydrologisch veldonderzoek wordt verricht om de bodemopbouw en de waterdoorlatende eigenschappen van de bodem in kaart te brengen. Kennis omtrent deze waterdoorlatendheid is onder andere belangrijk bij waterstandsverlagingen (bronbemalingen) en het bepalen van de mogelijkheden voor drainage of infiltratie.

 

Diensten

 • pompproeven 
 • aanleg grondwatermeetnetten 
 • installatie en uitlezen data-logger

 

Zie onder ’Projecten’ een aantal van de door ons uitgevoerde werken.

Waterbodem

Waterbodem

Waterbodem

Naast de uitvoering van de meest uiteenlopende milieutechnische en geotechnische bodemonderzoeken op het land, vormt waterbodemonderzoek de laatste jaren een steeds groter deel van de werkzaamheden van Sialtech. Vele waterwegen in Nederland zijn al door ons onderzocht.

 

Sialtech beschikt over het juiste materieel, waaronder een viber-corer en een eigen werkboot, om elk waterbodemonderzoek met succes af te kunnen ronden. Omdat plaatsbepaling bij de uitvoering van waterbodemonderzoek een belangrijke rol speelt, beschikken we over 06-GPS systemen voor nauwkeurige navigatie op het water en voor een nauwkeurige inmeting van de monsternamepunten.

 

Of het nu gaat om de toplaag van een slootbodem of de waterbodem van de diepste en drukste zeehavens, Sialtech kan alles aan.

 

Diensten

 • viber-corer
 • steekguts
 • Biber (boot)
 • Sonic
 • zuigerboor
 • Beeker sampler
 • multi-sampler
 • Van Veen-happer
 • Beeker sedimentsteker
 • Aqualock
 • pulsboring
 • valbom

 

Zie onder ’Projecten’ een aantal van de door ons uitgevoerde werken.

Overige diensten

Overige diensten

Overige diensten

Naast veldwerk voor milieukundig, geotechnisch, archeologisch en geohydrologisch bodemonderzoek voert Sialtech ook andere werkzaamheden uit. Ook voor deze werkzaamheden hebben wij gekwalificeerd personeel in dienst en het juiste materieel tot onze beschikking.

 

Diensten

 • bodeminjectie
 • plaatsen van injectie- en pompputten
 • krib- en walinspecties

 

Zie onder ’Projecten’ een aantal van de door ons uitgevoerde werken.

Projecten